Regulamin

1. Ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, wynajmu i dostawy mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów, dostaw produktów i usług firmy „KONTENER BAR”.
1.2 Wszelkie warunki zakupu i/lub inne ogólne warunki kupującego, w tym kontrahenta i, w stosownych przypadkach: najemcy, KONTENER BAR nie mają zastosowania. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych mogą zostać uchylone wyłącznie w sposób wyraźny i na piśmie przez KONTENER BAR lub za pisemną zgodą KONTENER BAR. Klauzule odbiegające mają zastosowanie wyłącznie do umowy, w której te klauzule odbiegające zostały zawarte. W pozostałych przypadkach obowiązują poniższe warunki.
1.3 Wszystkie oferty KONTENER BAR są niewiążące, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie umowy pomiędzy KONTENER BAR a kupującym lub najemcą są wiążące i wchodzą w życie tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez KONTENER BAR.
1.4 Zmiany raz zawartej umowy wchodzą w życie dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez KONTENER BAR.

2. Nagrody

2.1 Oferty i ceny KONTENER BAR uzgodnione z KONTENER BAR nie zawierają podatku VAT i opierają się na czynnikach cenotwórczych obowiązujących w momencie zawarcia umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie oferty podlegają zmianom cen.
2.2 W przypadku wzrostu cen w związku z jednym lub kilkoma czynnikami cenotwórczymi, np. z powodu wzrostu ceł i/lub akcyzy, cen fabrycznych, zmian kursów walut itp.

3. Dostawa

3.1 Podane terminy dostaw są jedynie przybliżone i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako terminy nieprzekraczalne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Termin dostawy zaczyna biec dopiero po spełnieniu ostatniego warunku określonego w potwierdzeniu zamówienia.
3.2 Niedotrzymanie terminu dostawy, niezależnie od przyczyny, nie uprawnia kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania lub rozwiązania umowy i/lub niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania, do którego może być uprawniony na podstawie przedmiotowej umowy lub jakiejkolwiek innej umowy istniejącej między stronami.
3.3 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się zawsze w FACTORY. W związku z tym, gdy tylko sprzedane towary opuszczą KONTENER BAR, dostawa odbywa się na ryzyko i koszt kupującego, niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za transport i niezależnie od wybranego środka i trasy transportu.
3.4 Podane terminy dostaw należy zawsze traktować jako przybliżone, a nigdy jako nieprzekraczalne. Jeśli strony nie uzgodniły terminu dostawy, klient musi wyznaczyć nam na piśmie termin co najmniej jednego miesiąca na dalsze wykonanie umowy, zanim będziemy mogli powołać się na przekroczenie terminu dostawy. Zawsze dołożymy wszelkich starań, aby w miarę możliwości dotrzymać podanego terminu dostawy, ale jego przekroczenie nigdy nie będzie podstawą odpowiedzialności z naszej strony, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania.
3.5 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kupujący nie przyjmie dostawy towaru, a towar jest gotowy do wysyłki, KONTENER BAR jest uprawniony, według własnego uznania, do natychmiastowego rozwiązania umowy w całości lub w części, do dostarczenia towaru na ryzyko i koszt kupującego, do składowania towaru w całości lub w części na ryzyko i koszt kupującego lub do jego składowania oraz do obciążenia kupującego wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez kupującego w wyniku tego lub do żądania odszkodowania. W przypadku składowania towaru w całości lub w części na ryzyko i koszt kupującego, KONTENER BAR jest uprawniony po trzech tygodniach składowania towaru do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub do żądania odszkodowania.
3.6 Nowe kontenery z gwarancją niższej ceny są w większości przypadków wysyłane ciężarówką. Podczas transportu mogą wystąpić niewielkie uszkodzenia transportowe i manipulacyjne. Niestety, nie można ich uniknąć. Mogą wystąpić drobne uszkodzenia, takie jak wgniecenia i zadrapania oraz niewielka rdza. Oczywiście nie otrzymasz kontenera z wgnieceniami objętościowymi (głębszymi niż 50 mm). Podłoga może nosić niewielkie ślady użytkowania, takie jak ślady opon wózków widłowych. Uszkodzenia należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od dostawy, załączając zdjęcia i/lub nagrania wideo.
3.7 Zachowujemy odległość dostawy do 15 metrów od ciężarówki, a powierzchnia, na której zostanie umieszczony materiał, jest równa i odpowiednia dla taboru.
3.8 Nie przewozimy towarów w pomieszczeniach zamkniętych. Oznacza to, że towary muszą być przewożone przez budynek mieszkalny lub biuro. Dostarczamy do domów.

4. Skargi

4.1 Przez reklamacje rozumie się wszelkie roszczenia i żądania Kupującego związane z ilością, jakością, uszkodzeniem i/lub opakowaniem zakupionego towaru.
4.2 KONTENER BAR przyjmuje i rozpatruje wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej do KONTENER BAR w terminie ośmiu dni od daty dostawy lub udostępnienia towaru Kupującemu.
4.3 Jeżeli KONTENER BAR uzna reklamację zgłoszoną zgodnie z punktem 4.2 za udowodnioną, KONTENER BAR ma możliwość wymiany wadliwego towaru dostarczonego na własny koszt lub zapłaty Kupującemu kwoty równej cenie należnej od Kupującego za towar. W obu przypadkach nabywca jest jednak zobowiązany do zwrotu wadliwego materiału do KONTENER BAR, pod warunkiem uzyskania zgody KONTENER BAR. W żadnym wypadku KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowanie wykraczające poza odszkodowanie przewidziane w niniejszym artykule.

4.4 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, rodzaju i jakości towarów dostarczonych przez KONTENER BAR niezwłocznie po dostawie. Reklamacje dotyczące wad, które mogły zostać wykryte w drodze zwykłej kontroli wyrywkowej, należy składać na piśmie do KONTENER BAR w ciągu trzech dni od ich wykrycia.
4.5 Przekroczenie terminów określonych w art. 4.2 i 4.4 powoduje utratę prawa do reklamacji.
4.6 Reklamacje nigdy nie uprawniają Kupującego do zawieszenia płatności ceny zakupu lub dodatkowych kosztów w całości lub w części, przy czym wyraźnie wyklucza się możliwość skorzystania z rabatów i/lub odszkodowań. Jeżeli i w zakresie, w jakim Kupujący mógłby wywodzić roszczenie o zwrot ceny zakupu z uzasadnionej reklamacji, odpowiednie roszczenie wobec KONTENER BAR nigdy nie może zostać potrącone z długiem należnym KONTENER BAR z tytułu transakcji, których dana reklamacja nie dotyczy.

5. Siła wyższa

5.1 Siła wyższa oznacza wszelkie niepowodzenia, których nie można przypisać, w tym wszelkie zdarzenia, z powodu których wykonanie umowy przez KONTENER BAR stało się tak trudne lub kosztowne w porównaniu z jego perspektywami w momencie zawierania umowy, że takie wykonanie nie może być już rozsądnie wymagane w jego ocenie.
5. 2 Siła wyższa po stronie KONTENER BAR ma miejsce w każdym przypadku, ale nie tylko, jeżeli po zawarciu umowy KONTENER BAR nie może wykonać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub przygotowania niniejszej umowy w przypadku wojny, zagrożenia wojną, pożaru, szkód spowodowanych przez wodę, powodzi, mrozu, strajków, strajków okupacyjnych, blokady dróg transportowych, wad środków transportu, utrudnień w transporcie. usterek środków transportu, utrudnień w imporcie i eksporcie, usterek maszyn, przerw w dostawie energii elektrycznej, trudności lub zastoju w produkcji KONTENER BAR lub firmy, od której KONTENER BAR pozyskuje surowce i materiały pomocnicze, zakażeń weterynaryjnych i/lub epidemii, a ponadto z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od winy lub ryzyka KONTENER BAR. KONTENER BAR powiadomi nabywcę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej.

5.3 KONTENER BAR ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. KONTENER BAR ma prawo, jeśli sobie tego życzy, zamiast rozwiązania umowy, zawiesić jej wykonanie do czasu ustania okoliczności powodujących działanie siły wyższej.
5.4 KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rozwiązaniem lub zawieszeniem umowy z powodu siły wyższej, w tym za utratę zysków.

6. Zachowanie tytułu własności

6. 1 Wszystkie dostarczone towary pozostają wyłączną własnością KONTENER BAR do czasu wypełnienia przez Kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z lub w związku z umowami, na podstawie których Sprzedający zobowiązał się do realizacji dostawy, w tym roszczeń z tytułu kar, odsetek i kosztów, w tym kosztów z tytułu utraty wartości i/lub odzyskania dostarczonych towarów, oraz do czasu wygaśnięcia wszystkich innych roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, w odniesieniu do których Sprzedający może skutecznie zastrzec zastrzeżenie własności zgodnie z art. 3: 92 holenderskiego kodeksu cywilnego. Do tego czasu Kupujący jest zobowiązany do przechowywania towarów dostarczonych przez Sprzedającego oddzielnie od innych towarów i wyraźnie oznaczonych jako własność Sprzedającego, do ich ubezpieczenia i utrzymywania w należytym stanie oraz do umożliwienia wglądu do polisy ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie Sprzedającego, a także do powstrzymania się od obsługi lub przetwarzania takich towarów.

6.2 Dopóki Kupujący nie nabędzie prawa własności do zakupionych przez siebie towarów, nie wolno mu ich zbywać, zastawiać ani w inny sposób obciążać, chyba że w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Kupujący sprzeda i/lub dostarczy przedmiotowe towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej, KONTENER BAR jest uprawniony, o ile Kupujący nie wypełnił w jakikolwiek sposób swoich zobowiązań płatniczych wobec KONTENER BAR w całości, do żądania przeniesienia na KONTENER BAR swoich roszczeń wobec swoich klientów wynikających z takiej sprzedaży.
6.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, KONTENER BAR ma prawo do odzyskania dostarczonych towarów jako swojej własności od Kupującego lub od osób trzecich po ponownej dostawie, bez uszczerbku dla jego prawa do odszkodowania za poniesione szkody.
6.4 Jeśli Kupujący przetwarza i/lub przetwarza towary dostarczone, ale jeszcze niezapłacone i/lub zleca ich przetworzenie i/lub przetworzenie osobom trzecim w swoim imieniu, KONTENER BAR pozostaje również właścicielem przetworzonych i/lub przetworzonych towarów, nawet jeśli w wyniku przetworzenia i/lub przetworzenia powstaje inny produkt.
6.5 KONTENER BAR przenosi własność dostarczonych przedmiotów na kupującego, gdy tylko kupujący wypełni wszystkie swoje zobowiązania wobec KONTENER BAR wynikające z umów, na podstawie których KONTENER BAR zobowiązał się do dostawy lub w związku z nimi, bez uszczerbku dla prawa zastawu KONTENER BAR, również na rzecz innych roszczeń, z jakiegokolwiek powodu, które KONTENER BAR ma wobec kupującego. Kupujący ustanawia na rzecz KONTENER BAR zastaw pierwszego stopnia na przedmiotach dostarczonych przez KONTENER BAR jako towar zastawiony na rzecz kupującego, który to zastaw KONTENER BAR przyjmuje. Kupujący oświadcza, że jest upoważniony do zastawienia wyżej wymienionych towarów i że towary te nie podlegają ograniczonym prawom i/lub zastawom.

7. Płatność

7.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu w uzgodnionym w tym celu terminie.
7.2 KONTENER BAR ma zawsze prawo zawiesić wykonanie swoich zobowiązań do czasu, gdy Kupujący, na żądanie KONTENER BAR i zgodnie z jego wymogami, przedstawi gwarancje wykonania wszystkich swoich zobowiązań wynikających z danej umowy. Jeżeli Kupujący nie przedstawi wymaganych gwarancji lub nie uczyni tego w całości lub w terminie, naruszy umowę zawartą z KONTENER BAR w sposób zawiniony.
7.3 Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z jakiegokolwiek powodu. Nie jest również dozwolone potrącenie lub zwrot.
7.4 Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, popada w zwłokę bez konieczności wezwania do zapłaty. W takim przypadku KONTENER BAR będzie uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę od momentu zwłoki w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 2% od kwoty faktury lub jej niezapłaconej części. Ponadto, w przypadku braku płatności, KONTENER BAR ma prawo obciążyć kupującego wszelkimi uzasadnionymi kosztami działań, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, które KONTENER BAR (według własnego uznania) podejmie przeciwko kupującemu, w maksymalnej wysokości 15% kwoty głównej należnej od kupującego, ale w minimalnej wysokości 250 EUR, – bez VAT.

8. Wykonalność i rozwiązanie

8.1 Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, roszczenia KONTENER BAR wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne i płatne z chwilą ogłoszenia upadłości Kupującego, złożenia wniosku o zapobiegawcze zawieszenie płatności, nałożenia na niego środków zapobiegawczych i/lub utraty w inny sposób możliwości swobodnego zarządzania i dysponowania swoim majątkiem w całości lub w części. Ponadto w takich okolicznościach KONTENER BAR ma prawo do rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez KONTENER BAR, w tym wynikające z utraty zysku i kosztów transportu.
8.2 Rozwiązanie umowy z jakiegokolwiek powodu zawsze pociąga za sobą wyegzekwowanie wszystkich należności wobec KONTENER BAR.

9. Odpowiedzialność

9.1 Z wyjątkiem rażącego niedbalstwa, KONTENER BAR nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody na osobach, towarach lub przedsiębiorstwach Kupującego i/lub osób trzecich.
9.2 W przypadku odpowiedzialności KONTENER BAR, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty objętej ubezpieczeniem KONTENER BAR w każdym przypadku. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenie to nie daje podstawy do wypłaty odszkodowania lub jeśli szkoda nie jest objęta tym ubezpieczeniem w danym przypadku, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej wartości fakturowej towarów i/lub usług dostarczonych przez KONTENER BAR, których dotyczy odpowiedzialność.
9.3 Szkody w postaci utraty zysku lub inne szkody następcze nie podlegają odszkodowaniu w żadnych okolicznościach.
9.4 KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kontenera spowodowane nieostrożnym przemieszczaniem za pomocą dźwigu z użyciem śrub oczkowych do podnoszenia, nie dotyczy to kontenerów typu premium z 10-letnią gwarancją producenta na rdzę.
9.5 KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia kontenera, materiałów, osób w ogólnej koncepcji podczas naszej bezpłatnej pomocy budowlanej. Wynika to z faktu, że KONTENER BAR nie kontroluje w pełni montażu za pomocą własnego personelu i dlatego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.  W przypadku usługi pełnego montażu KONTENER BAR może jednak dochodzić naprawienia szkód w kontenerze, ponieważ kompletny montaż dostarczonego towaru jest wykonywany wyłącznie przez pracowników KONTENER BAR.
9.6 KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zawartości kontenera.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

10.1 Oferty i umowy między KONTENER BAR a Nabywcą, do których w całości lub w części mają zastosowanie niniejsze Ogólne warunki, podlegają prawu holenderskiemu. Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.
10.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby KONTENER BAR.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
11. Zastosowanie

11.1 W niniejszej Części Szczególnej Ogólnych Warunków Handlowych zastosowanie mają następujące definicje:
Najemca: kontrahent KONTENER BAR
Przedmiot Najmu: przedmiot, który Najemca wynajmuje od KONTENER BAR.
Umowa Najmu: umowa zawarta pomiędzy KONTENER BAR a Najemcą w związku z najmem i dzierżawą Przedmiotu Najmu.
11.2 Postanowienia zawarte w Części Szczególnej niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych mają zastosowanie, oprócz postanowień zawartych w Części Ogólnej, do wszystkich ofert, akceptacji, umów i innych czynności, które dotyczą udostępnienia Przedmiotu Najmu i świadczenia usług z tym związanych przez KONTENER BAR jako Wynajmującego.

12. Oferty

12.1 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferty składane przez KONTENER BAR, niezależnie od formy, w jakiej zostały złożone, są niewiążące. Każda niewiążąca oferta złożona przez KONTENER BAR może zostać odwołana przez KONTENER BAR nawet w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez KONTENER BAR akceptacji Najemcy.
12.2 Oświadczenia i specyfikacje KONTENER BAR dotyczące wymiarów, pojemności, wydajności lub wyników mają jedynie charakter przybliżony.
12.3 W zakresie, w jakim Najemca podejmuje jakiekolwiek działania i/lub czyni jakiekolwiek przygotowania w tym celu w pozornym oczekiwaniu lub założeniu, że umowa najmu zostanie lub została zawarta, Najemca czyni to na własne ryzyko.
12.4 Wszelkie nieścisłości lub domniemane nieścisłości w potwierdzeniu zamówienia muszą zostać zgłoszone na piśmie do KONTENER BAR przez Najemcę w ciągu dwóch dni roboczych od daty potwierdzenia, pod rygorem przepadku.

13. Czynsz i bezpieczeństwo

13.1 Wszystkie ceny podane przez KONTENER BAR nie zawierają podatku VAT. Naliczony podatek VAT będzie fakturowany oddzielnie.
13.2 O ile udostępnienie przedmiotu najmu przez KONTENER BAR wymaga poniesienia kosztów, np. kosztów transportu, KONTENER BAR może obciążyć Najemcę również tymi kosztami.
13.3 W przypadku uzgodnienia wpłaty kaucji przez Najemcę, KONTENER BAR może wstrzymać dostawę przedmiotu najmu do czasu wpłacenia kaucji w pełnej wysokości. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po rozwiązaniu umowy najmu, bez odsetek i z zastrzeżeniem zaspokojenia wszelkich roszczeń, jakie KONTENER BAR może mieć wobec Najemcy z jakiegokolwiek powodu.
13.4 Jeżeli w uzasadnionej opinii KONTENER BAR sytuacja finansowa Najemcy daje ku temu powody, Najemca będzie zobowiązany, na pierwsze żądanie KONTENER BAR, do niezwłocznego przedstawienia gwarancji (dodatkowej lub innej) satysfakcjonującej KONTENER BAR na wykonanie zobowiązań Najemcy wynikających z Umowy Najmu. Jeżeli Najemca nie przedstawi odpowiedniej gwarancji w odpowiednim czasie, KONTENER BAR ma prawo rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

14. Płatność

14.1 Najemca jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności na rzecz KONTENER BAR gotówką w siedzibie KONTENER BAR lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez KONTENER BAR. Płatność inną niż gotówkowa uznaje się za dokonaną w terminie tylko wtedy, gdy należna kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w uzgodnionym w tym celu terminie.
14.2 W przypadku, gdy (jakakolwiek część) czynszu nie wpłynie w uzgodnionym terminie, KONTENER BAR będzie uprawniony, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy i bez powiadomienia o zwłoce, do następujących działań
(a) obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 1,5% miesięcznie od (niezapłaconej części) czynszu od tej daty, przy czym przy obliczaniu których część miesiąca będzie uważana za pełny miesiąc, oraz
(b) zawiesić wykonywanie umowy, w odniesieniu do której Najemca zalega z płatnościami, jak również wszelkich innych umów z Najemcą.
Jeżeli Najemca nie uiści w całości należnej kwoty na rzecz KONTENER BAR w wyznaczonym dodatkowym terminie, nawet po pisemnym upomnieniu, KONTENER BAR ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. KONTENER BAR może również obciążyć najemcę wszelkimi kosztami poniesionymi w sądzie lub poza nim w celu zachowania swoich praw wobec najemcy. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 1 250 EUR za każde powództwo KONTENER BAR przeciwko Najemcy.
14.3 Płatność dokonana przez Arrendat zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na naliczone odsetki, następnie na koszty poniesione przez KONTENER BAR w związku z niewykonaniem Arrendat, a dopiero potem na poniesione koszty przychodu, przy czym pierwsze mają pierwszeństwo przed drugimi. O ile KONTENER BAR nie postanowi inaczej, pierwszeństwo ma pierwszeństwo przed drugim.
14.4 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Najemca nie może stosować żadnych zniżek, potrąceń ani kompensat w odniesieniu do jakichkolwiek postanowień. Ponadto Czarterujący nie ma prawa do zawieszenia swojego zobowiązania płatniczego w przypadku niewywiązania się z niego przez KONTENER BAR.

15. Dostawa i odbiór przedmiotu najmu

15.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, KONTENER BAR udostępni Najemcy wynajęty artykuł w uzgodnionym w tym celu terminie na placu budowy, w magazynie lub składzie KONTENER BAR, określonym przez KONTENER BAR. KONTENER BAR pozostaje w zwłoce w stosunku do Najemcy w zakresie dostarczenia przedmiotu najmu dopiero wówczas, gdy Najemca wyznaczy mu na piśmie nowy rozsądny termin po upływie pierwotnego terminu dostarczenia przedmiotu najmu, a KONTENER BAR zezwoli również na upływ tego terminu. Przy określaniu tego rozsądnego terminu należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności.
15.2 Jeżeli Najemca nie odbierze przedmiotu najmu w uzgodnionym terminie i nie jest to zawinione przez KONTENER BAR, Najemca popada w zwłokę. Bez uszczerbku dla jego prawa do odszkodowania za wszelkie koszty i szkody związane z pierwszym niedostarczeniem, KONTENER BAR ma prawo do rozwiązania umowy najmu bez interwencji sądowej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca nie odbierze przedmiotu najmu przed lub przy drugiej okazji, o której KONTENER BAR powiadomił Najemcę.
15.3 Po otrzymaniu przedmiotu najmu lub przynajmniej niezwłocznie po jego otrzymaniu najemca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przedmiotu najmu pod kątem jego solidności, wytrzymałości i kompletności. Jeśli najemca stwierdzi jakiekolwiek wady lub braki, powinien powiadomić o tym KONTENER BAR na piśmie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od ich wykrycia. Wady, których Najemca nie wykrył w odpowiednim czasie poprzez staranne zbadanie przedmiotu najmu pod kątem jego solidności, wytrzymałości i kompletności w momencie objęcia go w posiadanie, lub wady, o których Najemca nie powiadomił KONTENER BAR na piśmie w odpowiednim czasie, nie mogą stanowić podstawy do obniżenia opłaty za wynajem, rozwiązania umowy najmu lub odszkodowania za szkody.

16 Użycie

16.1 Leasingobiorca będzie korzystał z Przedmiotu Leasingu jako dobry Leasingobiorca, co oznacza, że
(a) Leasingobiorca używa Przedmiotu Leasingu wyłącznie w celu, w jakim został on wynajęty i w tym zakresie jest on odpowiedni ze względu na swój charakter;
(b) Leasingobiorca używa Przedmiotu Leasingu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez KONTENER BAR w formie instrukcji obsługi itp. lub w inny sposób;
(c) że Najemca będzie stale sprawdzał Przedmiot Najmu pod kątem prawidłowego funkcjonowania oraz, o ile nie uzgodniono inaczej, będzie niezwłocznie przeprowadzał codzienną konserwację niezbędną do utrzymania prawidłowego funkcjonowania, zgodnie ze specyfikacjami producenta, jeśli są dostępne;
(d) że Najemca podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia uszkodzenia i/lub utraty Przedmiotu Najmu;
(e) Najemca nie będzie przemieszczał ani przenosił Przedmiotu Najmu z miejsca, w którym Przedmiot Najmu ma być używany, bez uzyskania uprzedniej zgody KONTENER BAR.
16.2 Jeżeli korzystanie z Przedmiotu Najmu wymaga zezwolenia, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Najemca zapewni uzyskanie zezwolenia w odpowiednim czasie.
16.3 Najemcy zabrania się udostępniania Przedmiotu Najmu osobom trzecim w celu wynajmu, podnajmu, użytkowania lub w innych celach bez uprzedniej pisemnej zgody KONTENER BAR.
16.4 Jeżeli KONTENER BAR chce mieć Przedmiot Najmu do swojej dyspozycji w celu przeprowadzenia inspekcji, konserwacji lub naprawy, Najemca zapewni pełną współpracę w tym celu niezwłocznie po otrzymaniu żądania, co obejmuje między innymi zapewnienie przez Najemcę, na żądanie, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi warunkami pracy i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w razie potrzeby również poza zwykłymi godzinami pracy Najemcy.

17. Zajęcie nieruchomości; roszczenie osoby trzeciej

17.1 Jeżeli przedmiot najmu zostanie zajęty (lub grozi mu zajęcie) lub osoby trzecie wystąpią z roszczeniami w związku z przedmiotem najmu, Najemca niezwłocznie poinformuje o tym KONTENER BAR. Najemca powinien również postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu w tym czasie przez KONTENER BAR. KONTENER BAR jest uprawniony do dostarczenia Najemcy równoważnego przedmiotu zastępczego.
17.2 Jeżeli na koszt Najemcy dojdzie do zajęcia przedmiotów najmu należących do KONTENER BAR i spowoduje to powstanie kosztów po stronie KONTENER BAR, Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z zajęcia.

18. Wady

18.1 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 15.3, jeżeli Najemca wykryje wady, braki lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w trakcie trwania Umowy Najmu, musi niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu trzech dni roboczych, powiadomić o tym KONTENER BAR na piśmie. Wady, braki lub uszkodzenia, które nie zostaną zgłoszone na piśmie w odpowiednim czasie, nie mogą stanowić podstawy do obniżenia ceny najmu, rozwiązania Umowy najmu lub odszkodowania za szkody ze strony KONTENER BAR.
18.2 W przypadku wykrycia wady, braków lub uszkodzeń Przedmiotu Najmu, Najemca nie może kontynuować jego użytkowania do czasu konsultacji z KONTENER BAR. Jeżeli Najemca nie skonsultuje się z KONTENER BAR w odpowiednim czasie, za szkody wynikające z dalszego użytkowania odpowiada lub pozostanie odpowiedzialny Najemca.
18.3 KONTENER BAR, po zgłoszeniu przez Najemcę wady, nieprawidłowości lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu i stwierdzeniu, że naprawa jest konieczna do dalszego użytkowania lub zachowania Przedmiotu Najmu, usunie wadę, nieprawidłowość lub uszkodzenie / biorąc pod uwagę charakter wady, nieprawidłowości lub uszkodzenia oraz dostępną siłę roboczą i materiał / tak szybko, jak to możliwe, poprzez naprawę. Na żądanie KONTENER BAR Najemca niezwłocznie udostępni KONTENER BAR Przedmiot Najmu do naprawy w miejscu wskazanym przez KONTENER BAR. W żadnym wypadku Najemca nie może dopuścić do wykonania naprawy przez osobę trzecią bez uprzedniej zgody KONTENER BAR. KONTENER BAR może, ale nie musi, zapewnić Najemcy równoważny zastępczy przedmiot najmu w odpowiednim czasie. Koszty naprawy ponosi KONTENER BAR, chyba że KONTENER BAR udowodni, że wada, brak lub uszkodzenie powstały z winy Najemcy. W żadnym wypadku Najemca nie ponosi odpowiedzialności za (i) użytkowanie Przedmiotu Najmu niezgodne z oczekiwaniami dobrego najemcy lub (ii) działania lub zaniechania osób trzecich, za które KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności prawnej.
18.4 Jeżeli Najemca nie jest w stanie korzystać z Przedmiotu Najmu przez więcej niż jeden (1) dzień roboczy z powodu wady, braków lub uszkodzeń Przedmiotu Najmu, które nie są (częściowo) przez niego zawinione, będzie on uprawniony do obniżenia czynszu w tym sensie, że nie będzie on winien żadnego czynszu za dni, w których nie jest w stanie korzystać z Przedmiotu Najmu po upływie wyżej wymienionego okresu.
18. 5 Jeżeli (i) KONTENER BAR nie usunął wady, braku lub uszkodzenia nawet po pisemnym upomnieniu Najemcy w tym zakresie, w którym – biorąc pod uwagę charakter wady, braku lub uszkodzenia, dostępną siłę roboczą i dostępny materiał – wyznaczono rozsądny termin naprawy (ii) ze względu na charakter wady, braku lub uszkodzenia, Najemca nie może być racjonalnie zobowiązany do dalszego używania Przedmiotu Najmu, oraz (iii) KONTENER BAR nie udostępnił równoważnego zastępczego Przedmiotu Najmu, wówczas Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Najmu. Leasingobiorca nie będzie miał jednak prawa do rozwiązania Umowy Leasingu, dopóki, w opinii KONTENER BAR, nie zapewni wystarczającego zabezpieczenia pokrycia kosztów naprawy, jeśli KONTENER BAR zażąda tego zgodnie z ostatnim zdaniem punktu 18.3.

19. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu

19.1 Najemca musi zgłosić KONTENER BAR całkowitą lub częściową utratę (utratę kontroli) lub całkowite lub częściowe zniszczenie Przedmiotu Najmu w sensie fizycznym niezwłocznie po jego wykryciu, a ponadto zapewnić KONTENER BAR wszelką niezbędną współpracę w związku z utratą lub zniszczeniem. Utrata lub zniszczenie ma miejsce również wtedy, gdy koszty naprawy szkody poniesionej przez Przedmiot Najmu przekraczają, w opinii KONTENER BAR, rynkową wartość najmu Przedmiotu Najmu w tym czasie.
19.2 O ile KONTENER BAR nie zapewni równoważnego zastępczego Przedmiotu Najmu po powiadomieniu o utracie lub uszkodzeniu Przedmiotu Najmu, Umowa Najmu zostanie rozwiązana w przypadku utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu. Jeżeli jednak w przypadku częściowej utraty lub częściowego pogorszenia Przedmiotu Najmu Najemca chce nadal korzystać z pozostałej części Przedmiotu Najmu, Umowa Najmu będzie kontynuowana przy obniżonym czynszu. O ile strony nie uzgodnią inaczej, czynsz zostanie obniżony w takim samym stopniu, w jakim godziwa wartość czynszowa całego Przedmiotu Najmu została obniżona o częściową utratę lub częściowe pogorszenie.
19.3 Jeżeli utrata lub pogorszenie stanu wynika z okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialność ponosi Najemca, szkodę poniesioną przez KONTENER BAR z tego tytułu ponosi Najemca. W przypadku szkody, szkoda taka zostanie obliczona na podstawie wartości odtworzeniowej.

20. Zwrot na koniec okresu najmu

20.1 Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca poinformuje KONTENER BAR, że przedmiot najmu ponownie znajduje się w dyspozycji KONTENER BAR. Do momentu zwrotu przedmiotu najmu opieka nad przedmiotem najmu pozostaje obowiązkiem Najemcy.
20.2 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Najemca zwróci KONTENER BAR Przedmiot Najmu w stanie czystym i – z wyjątkiem normalnego zużycia Przedmiotu Najmu, gdy Przedmiot Najmu jest używany zgodnie z oczekiwaniami dobrego najemcy – w stanie pierwotnym, oddając Przedmiot Najmu do dyspozycji KONTENER BAR w miejscu, w którym KONTENER BAR oddał Przedmiot Najmu do dyspozycji Najemcy w celu wykonania Umowy Najmu. Najemca udostępni Przedmiot Najmu najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Najmu z powodu upływu uzgodnionego okresu najmu lub z innego powodu.
20.3 Ponadto Najemca zwróci KONTENER BAR, w sposób i w terminie opisanym w art. 20.2, te części Przedmiotu Najmu, które stały się wolne w okresie najmu, między innymi w wyniku konserwacji przeprowadzonej przez Najemcę.
20.4 Wszelkie rzeczy zainstalowane przez Najemcę lub na jego polecenie w Przedmiocie Najmu lub na Przedmiocie Najmu staną się własnością KONTENER BAR, która nie będzie winna Najemcy żadnego odszkodowania z tego tytułu i bez uszczerbku dla prawa KONTENER BAR do usunięcia na koszt Najemcy wszelkich rzeczy zainstalowanych lub zleconych do zainstalowania przez Najemcę.
20.5 Jeżeli Najemca nie udostępni wynajętego przedmiotu w należnym mu miejscu i terminie, popadnie on w zwłokę bez konieczności powiadomienia o zwłoce lub ostrzeżenia ze strony KONTENER BAR. Najemca ponosi wówczas karę w wysokości, o ile nie uzgodniono inaczej, trzech (3) % ceny zakupu (bez VAT) takiego samego lub równoważnego przedmiotu najmu, za każdy przypadek nieudostępnienia przez Najemcę Przedmiotu Najmu w miejscu i terminie dla niego właściwym. Oprócz kary KONTENER BAR będzie uprawniony do pełnego odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez KONTENER BAR w wyniku naruszenia przez Czarterującego obowiązku udostępnienia Przedmiotu Najmu w miejscu i czasie dla niego właściwym. Ponadto KONTENER BAR ma prawo, i zostanie wyraźnie upoważniony przez Najemcę, do wejścia do miejsca, w którym znajduje się Przedmiot Najmu w celu przejęcia go w posiadanie. Koszty z tym związane ponosi również Najemca.
20.6 Jeżeli po zwrocie Przedmiotu Najmu okaże się on uszkodzony lub nie został wyczyszczony, Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody i koszty poniesione w związku z tym przez KONTENER BAR. To ostatnie zdanie ma zastosowanie, chyba że Najemca udowodni, że uszkodzenie lub brak czystości jest wynikiem okoliczności, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności.
20.7 Najemca udzieli KONTENER BAR wszelkiej niezbędnej pomocy w celu umożliwienia KONTENER BAR odzyskania przedmiotu najmu.
20.8 Jeżeli po zwrocie okaże się, że do dyspozycji KONTENER BAR został ponownie oddany nie tylko przedmiot najmu, ale także materiał, który nie jest własnością KONTENER BAR, KONTENER BAR ma prawo obciążyć Najemcę dodatkowymi kosztami (sortowanie), które poniósł w związku z tym.

21. Zakończenie najmu

21.1 KONTENER BAR ma prawo rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez interwencji sądowej i bez wypowiedzenia, jeżeli
(a) Leasingobiorca nie wywiązuje się z jednego lub więcej zobowiązań wynikających z Umowy Leasingu lub niniejszych warunków;
(b) wobec Leasingobiorcy zostanie złożone moratorium na płatności lub wniosek o ogłoszenie upadłości
(c) majątek Leasingobiorcy lub jakakolwiek jego część zostanie zajęta;
(d) firma Leasingobiorcy zostanie (zasadniczo) zamknięta, przerwana lub zlikwidowana;
(e) Leasingobiorca (zasadniczo) opuści swój lokal lub lokal bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia lub opuści lokal lub lokal najwyraźniej na stałe;
(f) lub wystąpią jakiekolwiek inne okoliczności, które mogą wzbudzić uzasadnione wątpliwości KONTENER BAR co do wykonania przez Najemcę jego zobowiązań wynikających z Umowy najmu.
21.2 KONTENER BAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku rozwiązania Umowy Najmu, o którym mowa w punkcie 21.1.
21.3 Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania ponosi Najemca. W wyniku rozwiązania wszelkie istniejące roszczenia KONTENER BAR stają się wymagalne.

22. Ubezpieczenie

22.1 Jeżeli KONTENER BAR ubezpieczył Przedmiot Najmu od uszkodzenia, zniszczenia i utraty, z zastrzeżeniem postanowień innych sekcji niniejszych Ogólnych Warunków, zastosowanie mają następujące postanowienia
(a) Czarterujący będzie należycie dbał o Przedmiot Najmu;
(b) Najemca niezwłocznie zgłosi KONTENER BAR na piśmie wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Przedmiotu Najmu;
(c) Najemca jest zobowiązany do zwolnienia KONTENER BAR z odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez KONTENER BAR w wyniku uszkodzenia, zniszczenia i/lub utraty Przedmiotu Najmu, jeżeli i w zakresie, w jakim ubezpieczenie wykupione przez KONTENER BAR nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej, np. z powodu udziału własnego lub z powodu uszkodzenia, zniszczenia i/lub utraty Przedmiotu Najmu. zniszczenie i/lub utrata Przedmiotu Najmu jest spowodowana rażącym zaniedbaniem ze strony Najemcy, ponieważ Najemca nie zgłosił uszkodzenia, zniszczenia lub utraty KONTENER BAR na czas lub ponieważ suma ubezpieczenia nie jest wystarczająca do pełnego pokrycia szkody w wyniku uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Najmu.

23. Odpowiedzialność solidarna

23.1 Jeżeli najemca składa się z więcej niż jednej osoby (prawnej) w dowolnym momencie trwania umowy najmu, każda z tych osób (prawnych) ponosi solidarną odpowiedzialność wobec KONTENER BAR za zobowiązania wynikające z umowy najmu.

24. Przeniesienie praw i obowiązków

24.1 Najemca może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z umowy najmu na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą KONTENER BAR. KONTENER BAR może udzielić zgody pod pewnymi warunkami.
24.2 KONTENER BAR jest uprawniony do przeniesienia własności przedmiotu najmu oraz praw i obowiązków wynikających z umowy najmu zawartej z Najemcą na osoby trzecie. Najemca z góry wyraża wyraźną zgodę na przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jak również prawa własności przedmiotu najmu.

Bergschenhoek, luty 2022 r.